Witamy na stronie

ElRent.pl

Wypożyczalnia sprzetu
budowlanego i ogrodniczego

Regulamin wynajmu sprzętu budowlanego i ogrodniczego firmy ELrent

§1
Warunki wynajmu sprzętu.
1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy Wypożyczalnią ELrent Łukasz Sadło zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ.
2. Umowa spisywana jest przez WYNAJMUJĄCEGO na podstawie dwóch ważnych dokumentów ze zdjęciem, na czas określony podany przez NAJEMCĘ.
3. Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu, zgodnie z cennikiem
4. Opłata godzinowa za wypożyczenie sprzętu liczona jest do pierwszych 3 godzin najmu, powyżej tego limitu naliczana jest opłata dobowa.
5. Cena za dobę oznacza zwrot sprzętu przed 24 godzinami od chwili wynajmu. Zdanie sprzętu po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki.
6. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia, jest obliczany od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.
7. Wypożyczane urządzenia są w pełni sprawne technicznie.
8. Przetrzymywanie sprzętu przez Niedziele i święta nie powoduje naliczanie stawki za te dni
9. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).
10.Przy wynajmie długoterminowym NAJEMCA zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu do wypożyczalni na każde żądanie WYNAJMUJACEGO celem sprawdzenia jego stanu technicznego oraz przeprowadzenia prac serwisowych
11. Faktury będą wystawiane na koniec miesiąca oraz na koniec okresu wypożyczenia.

§2
Zobowiązania NAJEMCY.
1. NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.
2. NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
3. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.
4. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.
5. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje. NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania fakt zaginięcia przedmiotu najmu.
6. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest do pokrycia strat WYNAJMUJĄCEMU w wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotu najmu w przypadku jego zniszczenia lub utraty, lub odpowiedniej części jego wartości w przypadku uszkodzenia.
7. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę.
8. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA.
9. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
10. Koszty transportu ponosi Najemca.

§3
Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO

1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.
2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

§4
Zwrot sprzętu.
1. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.
2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.

§5
zerwanie umowy najmy
1. FIRMA ELrent uprawniona jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
1.1. Najemca używa przedmiot najmu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem
1.2. Najemca zaniedbuje przedmiot najmu narażając go na utratę lub uszkodzenie
1.3. Najemca zalega 7 dni z zapłatą czynszu najmu
1.4. Najemca oddaje sprzęt w podnajem osobie trzeciej

§6
Kwestie sporne
1.Wszystkie kwestie sporne wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu będą rozstrzygane drogą negocjacji i polubownego załatwienia sprawy.
2.W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy sporu wynikającego z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu sprawa zostanie poddana rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby biura WYNAJMUJACEGO
§7
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych (RODO) W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż na podstawie art. 13 tegoż Rozporządzenia aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez ELrent wypożyczalnia sprzętu budowlanego i ogrodniczego Łukasz Sadło

1. Administratorem danych osobowych jest wypożyczalnia sprzętu budowlanego i ogrodniczego ELrent Łukasz Sadło z siedzibą w Dąbiu pod adresem: Dąbie 10, 21-400Łuków.
2. Wypożyczalnia sprzętu budowlanego i ogrodniczego ELrent Łukasz Sadło przetwarza dane osobowe w następujących celach:
2.1 w przypadku realizacji zawartej z partnerami handlowymi (klientami) umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia)
2.2 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na wypożyczalnia sprzętu budowlanego i ogrodniczego ELrent Łukasz Sadło w związku z prowadzoną działalnością
2.3 dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań).
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
3.1 firmy windykacyjne
3.2 podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§9
Oświadczenie najemcy
Najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią obowiązującego w firmie ELrent Regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania, co potwierdza własnoręcznym podpisem

……………………………………………………………
Podpis Najemcy